SUCCULENT #1

SUCCULENT #1

LILY STAMEN #1

LILY STAMEN #1

LILY STAMEN #1

LILY STAMEN #1

LILY STAMEN #1 - inside

LILY STAMEN #1 - inside

FLOWER #1

FLOWER #1

POPPY POD #1

POPPY POD #1

POPPY POD #1

POPPY POD #1